SIK SORULAN SORULAR

http://odsgm.meb.gov.tr adresinden Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün resmî internet sayfası açılır. Sağ üst bölümde yer alan “E-KURS” butonu tıklanır. Ayrıca, adres çubuğuna https://e-kurs.eba.gov.tr/ yazılarak da Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi modülüne ulaşılabilir.
Millî Eğitim Bakanlığı Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönetim Sistemi Girişi sayfasından “Kurs Merkezleri için MEBBİS Girişi” butonu tıklanır. Güvenlik kodu girildikten sonra kurum kodu ve kurum şifresi girilir.
Kurslara Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî/özel ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, resmi/özel ortaöğretim kurumları ve açık öğretim kurumlarına devam eden her sınıf seviyesindeki istekli öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler başvurabilecektir.
Kurs vermek isteyen kadrolu/sözleşmeli öğretmenler kadrolarının bulunduğu il ya da ilçedeki okullarda ayrıca süresi içinde başvurmak şartıyla görevlendirme olarak çalıştıkları il/içe sınırındaki okullarda görev alabilmektedir.
Fiziki altyapısı, ulaşım imkânları, yerleşim birimindeki konumu, ısınma, güvenlik gibi durumları uygun olan resmî ortaokullar, imam-hatip ortaokulları, ortaöğretim kurumları ile halk eğitimi merkezi müdürlükleri millî eğitim müdürlüğünce kurs merkezi olarak belirlenecektir. Nüfus yoğunluğu az olan ilçelerde merkezi bir okul kurs merkezi olarak belirlenir.
Ortaokullar, imam hatip ortaokulları ve ortaöğretim kurumlarının haftalık ders çizelgesinde bulunan derslerinden, Bakanlıkça ilan edilen derslerle sınırlı olarak veli ve öğrenci talebine göre açılacaktır.
Kurslarda görev almak isteyen öğretmenler e-kurs modülü üzerinden en fazla üç okul tercih ederek müracaatlarını yapar. Bu öğretmenlerin görevlendirilmesi kurs merkezi müdürlüğünce öğrenci tercihleri ve ihtiyaçlar gözetilerek yapılır. Kurs Merkezleri, ek dersini doldurmayan ve diğer tercihinde de görev almak isteyen öğretmenler için “DERS TAMAMLAMA” sekmesi ile 2. Tercihi olan okula yönlendirebilir. Görev veremedikleri öğretmenleri ise modül üzerinden “İHTİYAÇ FAZLASI” olarak il havuzuna gönderir. Bu öğretmenlere diğer tercih ettikleri okullarda görev verilebilir. İhtiyaç olması halinde modül üzerinden başvuran ücretli öğretmenlere komisyonlar tarafından görevlendirme yapılabilir
Öğretmenler okulda girdiği dersler dâhil haftada toplam 40 saate kadar ders verebilecektir. Örneğin bir öğretmen okulda haftada 21 saat derse giriyorsa19 saate kadar, okulda haftada 30 saat derse giriyorsa 10 saate kadar derse girebilecektir.

Öğretmenlerin ve kurs merkezi yöneticilerinin ücretleri, Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir. Görevlendirme işlemleri ise Talim Terbiye Kurulunun 9 Numaralı kararı çerçevesinde yapılacaktır.

Millî Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Karar kapsamında belirlenecektir.
Öğretmen sayısının yetersiz olduğu durumlarda, Kurs Merkezlerinin sınıf oluşturma aşamasında  e-Kurs modülü üzerinden öğretmen talep etmesi halinde aynı ilçede kadrosunun olması şartıyla başka okullarda görev yapan kadrolu/sözleşmeli öğretmenler ilçe komisyonlarınca “ÖĞRETMEN ARA” sekmesi ile Kurs Merkezindeki sınıfa atanabilecektir.
Kurslarda rehberlik öğretmenleri Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği’nin 54 ve 55. maddesi gereğince işlem yapılacaktır.
Yedek subay öğretmenlere kurslarda isteğe bağlı olarak görev verilebilir. Ancak 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun geçici 8 inci maddesinde geçen “Bu öğretmenlere öğretmenlikten dolayı ayrıca bir ücret ödenmez.” hükmü gereği herhangi bir ücret ödemesi yapılamayacaktır.
Örgün ve Yaygın Eğitimi Destekleme ve Yetiştirme Kursları Yönergesi gereği ilkokul öğrencileri için destekleme ve yetiştirme kursu kapsamında kurs açılmamaktadır.
Kurs merkezleri, e-kurs modülü üzerinden öğrencilerin bir önceki yıla ait ağırlıklı yılsonu başarı puanı, Bakanlıkça veya kurs müdürlüğünce yapılacak tarama test sonuçları; kursiyerlerin diploma notu vb. ölçülebilir kriterleri de dikkate alarak sınıf oluşturma iş ve işlemlerini yapar.
• Ortaokulların 5, 6 ve 7. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten, haftalık toplam 12 saate kadar, • 8. sınıftaki öğrenciler ise en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 18 saate kadar, • Ortaöğretim kurumlarının 9,10 ve 11. sınıflarındaki öğrenciler en fazla 5 farklı dersten haftalık toplam 12 saate kadar, • 12. sınıftaki öğrenciler ile mezun durumdaki kursiyerler en fazla 6 farklı dersten haftalık toplam 24 saate kadar, kurs alabilirler.
Mezunlara yönelik kurslar halk eğitim merkezleri sorumluluğunda açılır. Ancak halk eğitim merkezinin bulunmadığı veya fiziki kapasitesinin uygun olmadığı hâllerde il/ilçe millî eğitim müdürlüklerince uygun görülen binalarda da açılabilir. Mezunlara yönelik yaygın eğitim kurslarının örgün eğitim kurumlarında açılması halinde, kurs açma/kapatma, ders programları onay, öğretmen belirleme, öğrenci kayıt vb. iş ve işlemler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince; kursların yürütülmesi ile ilgili iş ve işlemler ise kursun yapıldığı örgün eğitim kurumu müdürlüğünce yürütülür.
Bu öğrencilerin kursları da örgün eğitim kurumlarında düzenlenecektir. Ancak il/ilçe millî eğitim müdürlüklerinde kurulan komisyonlarca bu öğrencilerin kurslarının zorunlu eğitim çağındaki örgün eğitim kurumlarında öğrenim gören öğrencilerin kurslarından farklı bir ortamda olacak şekilde planlanması gerekmektedir.
Ortaöğretim kurumlarının hazırlık sınıflarında öğrenim gören öğrencilere yönelik herhangi bir kurs planlaması yapılmayacaktır.
Kurslarda derslerin örgün eğitim müfredatı kapsamında Ölçme Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü resmî internet sayfasında yayımlanacak olan kurs programı çerçevesinde yürütülmesi esastır. Programı yayımlanmayan dersler için o derse giren öğretmen tarafından ders programı oluşturulur. Kurs programları en geç kursların açıldığı ilk haftanın son işgününe kadar kurs merkezi müdürüne onaylatılır.
Her bir kurs programına devam edecek sınıftaki öğrenci/kursiyer sayısı 10’dan az olamaz. Sınıf mevcudunun 20 olması esastır. Bu sayı dolmadan yeni bir sınıf açılamaz. Sınıf mevcudu en fazla 25’e kadar çıkartılabilir.
Kurslara kayıt yaptıran öğrencilerin devamları zorunludur. Her kurs döneminde okutulması gereken toplam ders saatinin özürsüz olarak 1/10’ u kadar devam etmeyen öğrencilerin kurs kaydı silinir.
Kurslar ücretsizdir. Bu nedenle, veli ve öğrenci/kursiyerlerden herhangi bir ücret talep edilmeyecektir.
Kurslar ihtiyaç duyulması halinde cumartesi, pazar günleri ile yarıyıl ve yaz tatillerinde de açılmaktadır.
Örgün eğitim kurumlarında açılan kurslarda; hafta içi bir günde en fazla 2 farklı dersten toplam 4 saate kadar, hafta sonu bir günde ise en fazla 5 farklı dersten toplam 8 saate kadar kurs verilebilir. Yaygın eğitim kurumlarınca yürütülen DYK’larda ise bu süreler halk eğitim merkezi müdürlüklerince belirlenir.
Özel öğretim okullarında destekleme ve yetiştirme kurslarının açılması mümkün olmayıp, bu öğrenciler örgün eğitim kurumlarında açılan kurslara katılabilmektedir.
Kursa devam eden öğrenci/kursiyer sayısının 10’un altına düşmesi durumunda, okul/kurum müdürünün teklifi ile komisyon tarafından ay sonunda kurs sınıfının birleştirilmesi veya kapatılmasına karar verilir.
Destekleme ve yetiştirme kurslarındaki hizmet puanı eklenmesi İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Özlük İşleri birimlerince yapılmaktadır.